TRA CỨU

SỐ BÁO DANH, PHÒNG THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2024


Mã đăng ký Họ tên Ngày sinh Số báo danh Phòng thi Địa điểm Ghi chú Tải phiếu