PHIẾU ĐĂNG KÝ

DỰ THI CHUYÊN KHOA 1 NĂM 2024Ghi chú: Hình trong file và hình nộp trực tiếp phải giống nhau và chụp không quá 6 tháng

Chọn file ảnh